Aydınlatma Metni

disrandevum.com olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki gibidir:

1. Veri sorumlusu:

Veri sorumlusu; disrandevum.com

2. Kişisel verilerin işlenme amacı:

Ad, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, ödeme aracı bilgileri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere varsa internet sitesi veya çağrı merkezi aracılığıyla iletmiş olduğunuz genel ve özel nitelikli kategorilerdeki kişisel verileriniz, internet sitesinde üyeliğinizin oluşturulması sebebiyle aldığınız hizmetlerin sunumu, alınan hizmet ile ilgili sizinle iletişime geçilmesi, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi ile ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda bu kişisel verilerinizin saklanması amacı ile işlenmektedir.

Ayrıca, internet sitemizi ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyaları (“Çerezler”) aracılığıyla elde edilen kullanılan tarayıcı, IP adresi, internet bağlantınız, site kullanımlarınız hakkındaki bilgiler, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve benzeri kategorilerdeki kişisel verileriniz, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, ziyaret edilebilmesi ve özelliklerinden faydalanılması, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak amaçları ile işlenmektedir.

3.İlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için yalnızca disrandevum.com tarafından işlenmekte olup herhangi bir 3. taraf ile paylaşılmamaktadır.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Şirketimizin internet sitesi veya çağrı merkezi aracılığıyla, tamamen veya kısmen otomatik yollarla elde edilen kişisel verileriniz, kanunda açıkça öngörülmesi ile aranızda kurulabilecek hukuki ilişkinin devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, iletişim hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve açık rızanız hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.

5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da disrandevum.com un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bize ulaşabilirsiniz.

Bilginize sunarız.

disrandevum.com